การวางมัดจำ, ชำระเต็มจำนวน และการแจ้งยกเลิกการเดินทาง
สำหรับบุ๊คกิ้งแบบ F.I.T (เดี่ยว) หรือ Group (เดินทางเป็นหมู่คณะ)

 

การวางมัดจำสำหรับการเดินทางแบบเดี่ยว (F.I.T Booking):

ระยะเวลา

ตั้งแต่ Junior Suite ลงมา

ตั้งแต่ Grand Suite ขึ้นไป

1-5 คืน

US$100 / คน

US$200 / คน

6-9 คืน

US$250 / คน

US$500 / คน

10+ คืน

US$450 / คน

US$900 / คน

การวางมัดจำสำหรับการเดินทางหมู่คณะ (Group Booking):

ระยะเวลา

ตั้งแต่ Junior Suite ลงมา

ตั้งแต่ Grand Suite ขึ้นไป

1-5 คืน

US$200 / ห้อง

US$400 / ห้อง

6-9 คืน

US$500 / ห้อง

US$1000 / ห้อง

10+ คืน

US$900 / ห้อง

US$1800 / ห้อง

การชำระเต็มจำนวนสำหรับการเดินทางแบบเดี่ยว (F.I.T Booking):

ระยะเวลา

วันก่อนถึงวันเดินทาง

1-5 คืน

61+ วัน

6+ คืนขึ้นไป

76+ วัน

การเดินทางช่วงวันหยุดสำคัญ

90+ วัน

การยกเลิกการเดินทางสำหรับการเดินทางแบบเดี่ยว (F.I.T) และหมู่คณะ (Group)

ระยะเวลา

วันก่อนถึงวันเดินทาง

อัตราค่าปรับ (ต่อคน)

1-5 คืน

60+ วันขึ้นไป

ไม่มีค่าปรับ

59-43 วัน

ปรับเงินมัดจำ

42-29 วัน

50% จากราคาเต็ม

28-15 วัน

75% จากราคาเต็ม

น้อยกว่า 14 วัน

ปรับเต็มจำนวน

6+ คืนขึ้นไป

75+ วันขึ้นไป

ไม่มีค่าปรับ

74-57 วัน

ปรับเงินมัดจำ

56-29 วัน

50% จากราคาเต็ม

28-15 วัน

75% จากราคาเต็ม

น้อยกว่า 14 วัน

ปรับเต็มจำนวน

CruiseTours

75+ วันขึ้นไป

ไม่มีค่าปรับ

74-57 วัน

ปรับเงินมัดจำ

56-29 วัน

50% จากราคาเต็ม

28-15 วัน

75% จากราคาเต็ม

น้อยกว่า 14 วัน

ปรับเต็มจำนวน

การเดินทางช่วงวันหยุด
1-5 คืน

90+ วันขึ้นไป

ไม่มีค่าปรับ

89-64 วัน

ปรับเงินมัดจำ

63-43 วัน

50% จากราคาเต็ม

42-15 วัน

75% จากราคาเต็ม

น้อยกว่า 14 วัน

ปรับเต็มจำนวน

การเดินทางช่วงวันหยุด
6+ คืนขึ้นไป

90+ วันขึ้นไป

ไม่มีค่าปรับ

89-64 วัน

ปรับเงินมัดจำ

63-43 วัน

50% จากราคาเต็ม

42-22 วัน

75% จากราคาเต็ม

น้อยกว่า 21 วัน

ปรับเต็มจำนวน

 

หมายเหตุ: ช่วงวันหยุดสำคัญได้แก่ คริสมาสต์, ปีใหม่ และตรุษจีน

*ราคาตั๋วเรือเริ่มต้นไม่รวม ภาษีน้ำมัน, ภาษีท่าเรือ, ค่าทิปพนักงานบนเรือ, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าวีซ่า และค่าบริการอื่นๆ

^ราคาตั๋วเรือเริ่มต้นอ้างอิงจากโบรชัวร์ของสายการเดินเรือ ซึ่งราคาจะแตกต่างไปตามประเภทห้องพักและวันเดินทาง

ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉพาะค่าตั๋วเรือต่อคนสำหรับห้องพักคู่ในประเภทห้องพักและเส้นทางที่กำหนด • สำหรับการจองใหม่เท่านั้น • ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง • มีเงื่อนไขและข้อกำหนดกำกับ • อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายบางรายการได้และสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ราคาที่แสดงเป็นสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯและรับชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้นตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินเรือและราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า